آدرس : کرمانشاه-انتهای شهرک ژاندارمری-مجتمع دانشگاهی حضرت امام(ره)- ساختمان اداری - طبقه دوم - دفتر حراست دانشگاه

تلفن تماس : 4-37265153  نمابر : 37252233

تلفن مستقیم مدیر حراست :  37265118

کد استان کرمانشاه : 083