هشدارها:

 

·         توصیه در برخورد با سارقین و رعایت جوانب احتیاط

در صورتیکه شخصی اسلحه دارد و شما تحت کنترل او نیستید همیشه بدوید

شخص مهاجم تنها به شما شلیک میکند در حالیکه شما یک هدف متحرک هستید

احتمال اینکه تیر به شما بخورد 4 به 100 است. همچنین بیشتر اوقات مکانی که مورد اصابت قرار میگیرد یکی از ارگان های حیاتی شما نیست. بدوید. ترجیحا به صورت زیک زاگ!!!

همیشه از آسانسور به جای پله استفاده نمایید. راه پله ها مکانهایی ترسناک برای تنها بودن هستند

 

·         گذاشتن اطلاعات شخصی روی فلش وگوشی همراه

ازگذاشتن هرگونه اطلاعات شخصی خصوصا"عکسهای خانوادگی ب روی فلش وگوشی همراه خوداری فرمایید زیرا هرلحظه ممکن است با گم شدن یا سرقت رفتن وسایل شخصی شما این اطلاعات به دست افراد نا اهل بیافتد وسبب سوء استفاده قرار گیرد.

 

·         هنر بزرگ نه گفتن

برابر تعارفهای دوستانه و تقدیم هدایای بی دلیل ، تشویق به استعمال دخانیات و مواد مخدر در مورد اعمالی که دور از شان و جایگاه شماست ، بی تعارف " نه " بگویید گفتن " نه " شاید باعث شود برخی از دوستتان را از دست بدهید اما هرگز پشیمان نخواهید شد.

 

·         عدم اعتماد بی جا به افراد

ازدانشجویان عزیز نقاضا می شود :برای ایاب وذهاب خود حتی المقدور ازسرویس های دانشگاه استفاده نمایید.

*از سوارشدن به خودروهایی سواری که برای اولین باراست آنهارا می بینیدپرهیز نمایید.

 *از سوار شدن به خودروهای غیر تاکسی یا تاکسی های بدون کد شناسایی خودداری فرمایید.

*از تردد تنهایی وبی مورددر کنار خیابان وخارج از پیادرو،خیابان های خلوت ومکانهای ناامن بپرهیزید.

*از قبول خوردنی وآشامیدنی وحتی اشیاء از کسانی که آنهارانمی شناسید به شدت پرهیز نمایید.

*با عنایت به اینکه دشمن برای انجام مقاصد خود ،کم کم وبه مرورزمان وبه نرمی  وبا طرح دوستی ودلسوزانه وارد می شود،لذادر موردگرفتن وانتخاب دوست عجله نکرده وحساب شده عمل نمایید.